top of page

AREAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Mácháč festival, pláž Klůček, Doksy

Tento návštěvní řád se vztahuje na všechny návštěvníky hudebního festivalu „Mácháč“, který se koná 16 – 17. 08. 2024 na pláži Klůček u Máchova jezera.

 

Pokyny pro návštěvníky akce:

 • Návštěvník akce musí respektovat pokyny pořadatelů. U vstupu je prováděna bezpečnostní prohlídka. Pořadatelé mohou provádět prohlídky zavazadel a tělesné prohlídky. Odmítne-li návštěvník provedení bezpečnostní prohlídky, pak nemusí být do prostor areálu vpuštěn.

 

 • Otevírací doba areálu je v pátek i sobotu 17:00 – 06:00.

 

 • Jakákoliv poškozená vstupenka nebo páska pozbývá platnosti, poškozené vstupenky nebo pásky se na místě nevyměňují.

 

 • Padělání vstupenek nebo pásek je nepřípustné a trestá se podle platného zákona.

 

 • Vstup do koncertního areálu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je nutno neprodleně nahlásit pořadateli akce.
   

 • Vstup na festival je povolen pouze osobám starším 18ti let.

 

 • Je přísně zakázáno vnášet do areálu skleněné a umělohmotné nádoby, plechovky, jídlo, spreje, zbraně, zdraví nebezpečně předměty a látky, alkoholické, návykové a omamné látky. Zákaz vstupu se zvířaty.

 

 • Zákaz vstupu osobám silně podnapilým či pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.

 

 • Návštěvníci koncertního areálu jsou povinni chovat se v prostorách konání akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako majetek a zařízení umístěná v prostorách akce a dále svým chováním neomezovali či neohrožovali ostatní návštěvníky. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem akce bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

 

 • Návštěvníci akce se vstupem do areálu zavazují respektovat místní návštěvní řád, požární řád a řídit se pokyny pořadatelské služby. Návštěvníci koncertního areálu jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem a bezpečnostní služby, jakož i hasičské a zdravotnické záchranné služby.

 

 • Každá osoba v prostorách areálu bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoliv oplocení, výstražné pásky či jiné typy zábran umístěných v prostorách konání akce. V případě porušení tohoto zákazu neodpovídá pořadatel za případné škody na majetku či zdraví vzniklé v důsledku tohoto porušení.

 

 • Každá osoba, která zpozoruje v prostorách areálu, či na zařízeních zde umístěných, závadu či zdroj rizika ohrožující bezpečnost osob, je povinna tuto závadu bezprostředně ohlásit pořadatelské službě.

 

 1. 1 Všechny osoby v prostorách koncertního areálu jsou s ohledem na oblast požární ochrany zejména povinny:
  počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku a/nebo rozšíření požáru;

 

 1. 2 respektovat zákaz rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm, zapalování a/nebo odstřelování jakékoliv pyrotechniky v prostorách konání akce či jejím sousedství;

 

 1. 3 v případě zjištění požáru postupovat v souladu s místní požární poplachovou směrnicí

 

 1. 4 respektovat zákaz kouření na označených místech

Návštěvník souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu. Dále souhlasí se sdílením těchto fotek na sociálních sítích.

 

 

 

 

V Praze, dne: 15.08.2023

bottom of page